Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoeld.

Uitvaartverzorger: Elegance Uitvaartverzorging die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft of heeft gegeven voor het verzorgen van een uitvaart.                            

Toeleverancier: De leverancier van zaken of diensten aan de uitvaartverzorger voor het verzorgen van een uitvaart.

Uitvaartverzorging: De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of de (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.

Overeenkomst: De met Elegance Uitvaart en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van een uitvaart.

Wat spreken wij af:

De overeenkomst wordt in principe schriftelijk gesloten. Elegance Uitvaart verzorgt een aannameformulier en voor zover mogelijk de uitgewerkte kostenraming. De opdrachtgever en Elegance Uitvaart ondertekenen deze overeenkomst. Alle door Elegance Uitvaart gedane aanbiedingen, kostenramingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk is aangegeven dat er sprake is van een definitieve prijs.

Wat verzorgen wij voor u:

Elegance Uitvaart zal de overeenkomst zo goed als mogelijk en met zorg, zoals schriftelijk is afgesproken, met de opdrachtgever uitvoeren. Hierbij worden, tenzij wettelijke voorschriften anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zo veel mogelijk gerespecteerd. Wij kunnen gebruik maken van toeleveranciers als dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Wat verwachten wij van u:

Tijdig aanleveren van nuttige en noodzakelijke gegevens waarom wij verzoeken. De gevraagde gegevens hebben wij bijvoorbeeld nodig voor het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het verzorgen van rouwkaarten, advertenties en/of andere publicaties. Indien wij deze gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de  afspraken krijgen kunnen wij de overeenkomst niet correct en naar wens uitvoeren en hebben wij het recht om gemaakte kosten in rekening te brengen.

Wijzigingen:

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering er aanpassingen van de te verrichten werkzaamheden nodig zijn, zal de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden,voor zover mogelijk, worden aangepast. De financiƫle gevolgen, zowel nadelig als voordelig, zullen wij direct met u bespreken en worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.

Aansprakelijkheid:

Elegance Uitvaart is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat er is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Wij zijn slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien en voor zover de vermelde gegevens afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk verschafte gegevens en de noodzaak tot rectificatie aan ons is toe te rekenen. De totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. De maximale aansprakelijkheid bedraagt tweemaal het declaratiebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van Euro 5000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:                                                                De redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de uitvaartverzorger aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever ontbinding  van de overeenkomst heeft gevraagd;                                                                      Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;          Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de voorwaarden.                                                                      Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Elegance Uitvaart meldt. Elegance Uitvaart is nooit aansprakelijk voor indirecte schade; daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Prijzen en betaling:   

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting ( BTW) en exclusief andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties kunnen door de opdrachtgever na betaling van de volledige factuur binnen 14 dagen bij ons schriftelijk en onderbouwd ingediend worden. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten> waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderzins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. De opdrachtgever kan zich, wat betreft zijn verplichtingen tot betaling, er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

Ter beschikking gestelde zaken:

Als wij voor de verzorging en uitvoering van de uitvaart zaken ter beschikking hebben gesteld draagt de opdrachtgever er mede zorg voor dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart teruggegeven worden. Indien door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever schade aan deze zaken wordt veroorzaakt is hij verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Overmacht:

Elegance Uitvaart kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de uitvaartverzorger, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartverzorger geen invloed kan uitoefenen als gevolg waarvan de uitvaartverzorger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Een geschil hebben:

De rechter in de regio van Elegance Uitvaart is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Elegance Uitvaart het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De overeenkomsten tussen Elegance Uitvaart en u als opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.